kanji sei: vida

37.- Kanji japones: Nacer. Vivir.

Kanji japones: Nacer. Vivir. スペイン語で生の漢字。

Kanji japonés 生:セイ、ショウ、いきる、いかす、いける、うまれる、う、お、はえる、はやす、き、なま。

(sei , shou , ikiru , ikasu , ikeru , umareru , umu , ou , haeru , hayasu , kinama)

5Trazos

Nacer.Vivir.

生きる:いきる:Vivir, estar vivo(va).(ikiru)
彼は90歳まで生きた:Él vivió hasta los 90 años.(kare wa kyuujuu sai made ikita)
この絵はまるで生きているようだ:Esta pintura parece estar viva.(kono e wa ikite iru you da)

生かす:いかす : Conservar con vida(f) a uno, dejar con vida a uno.(ikasu)
Aprovechar, servirse de algo.
資金を生かして使う:Sacar el mejor partido del capital.(shikin wo ikashite tsukau)
Animar, dar vida(f).
この色が部屋を生かしている:Este color da vida a la habitación.(kono iro ga heya wo ikashite iru)

生ける:いける :Arreglar, colocar algo vivo.(ikeru)
花を生ける: Arreglar flores(fpl) en un florero.(hana wo ikeru)

生まれる:うまれる :Nacer, venir al mundo.(umareru)
私たちに女の子が生まれた:Nos ha nacido una niña. Hemos tenido una niña.(watashitachi ni onnanoko ga umareta)

生む:うむ :Dar a luz, parir.También para animales(mpl).(umu)
このだちょうは卵をよく生む:Esta avestruz pone muchos huevos(mpl)(kono dachou wa tamago wo yoku umu)
Producir.
利金を生む:Producir intereses(mpl).(rikin wo umu)

生える:はえる :Crecer, brotar.(haeru)
庭には草花が一杯生えている:En el jardín crecen muchas plantas de flores.(niwa ni wa kusabana ga ippai haete iru)

生後:せい ご:Recién nacido(da).(seigo)

生死:せい し:La vida y la muerte, vida o muerte.(seishi)

誕生日:たん じょう び:Aniversario(m), cumpleaños(m).(tanjoubi)
あなたの誕生日はいつですか:¿Cuándo es tu cumpleaños?( anata no tanjoubi wa itsu desuka?)
誕生日おめでとう!:¡Feliz cumpleaños!(tanjoubi omedetou)
友人の誕生日を祝う:Celebrar el cumpleaños de un amigo.(yuujin no tanjoubi wo iwau)

Vida(f):

一生:いっ しょう:Toda la vida.(isshou)

人生:じん せい:Vida(f) humana.(jinsei)

Crudo(da), natural.

芝生:しば ふ:Césped.(shibafu)
「芝生に立ち入ることを禁止」:Prohibido pisar el césped.(shibahu ni tachiiri koto wo kinshi)

生木:なま き:Madera(f) verde.(namaki)

生水:なま みず:Agua(f) no hervida.(namamizu)

生糸:き いと:Seda(f) cruda. (kiito)

Paño(m), tejido(m):

生地:き じ:Tela(f).(kiji)
生地屋:Tienda(f) de telas.(kijiya)

Más sobre kanjis en la «Guía de estudio del kanji japonés».error

¿Te gusta este blog? Te agradezco que lo compartas

error: Este contenido está protegido
Scroll al inicio