kanji sei: vida

37.- Kanji japones: Nacer. Vivir.

Kanji japonés 生:セイ、ショウ、いきる、いかす、いける、うまれる、うむ、おう、はえる、はやす、き、なま。 (sei , shou , ikiru , ikasu , ikeru , umareru , umu , ou , haeru , hayasu , kinama) 5Trazos Nacer.Vivir. 生きる:いきる:Vivir, estar vivo(va).(ikiru) 彼は90歳まで生きた:Él vivió hasta los 90 años.(kare wa kyuujuu sai made ikita) この絵はまるで生きているようだ:Esta pintura parece estar viva.(kono e wa ikite iru you da) 生かす:いかす : Conservar con vida(f) a uno, dejar con vida a uno.(ikasu) Aprovechar, servirse de algo. 資金を生かして使う:Sacar el mejor partido del capital.(shikin wo ikashite tsukau) Animar, dar vida(f). この色が部屋を生かしている:Este color da vida a la habitación.(kono iro ga heya wo ikashite iru) 生ける:いける :Arreglar, colocar algo vivo.(ikeru) 花を生ける: Arreglar flores(fpl) en un florero.(hana wo ikeru) 生まれる:うまれる :Nacer, venir al mundo.(umareru) 私たちに女の子が生まれた:Nos ha […]

37.- Kanji japones: Nacer. Vivir. Leer más »