43.- Kanji JAPONES: Correcto, justo. スペイン語で正の漢字の研究。

正:セイ、ショウ、ただしい、ただす、まさ: (sei , shou , tadashii , tadasu , masa) 5Trazos. Correcto(ta),honrado(da), justo(ta). 正しい:ただしい :Justo(ta), correcto(ta), exacto(ta). Legítimo(ma), lícito(ta).(tadashii) 正く:Justamente, correctamente.(tadashiku) 正しい判断:Juicio(m) justo. (tadashii handan) 正く発音する:Pronunciar correctamente.(tadashiku hatsuon suru) 正くない:Injusto(ta), incorrecto(ta).(tadashikunai) 正しい文章:Oración(f) correcta.(tadashii bunshou)...