Kanji de correcto

43.- Kanji JAPONES: Correcto, justo. スペイン語で正の漢字の研究。

Kanji japonés 正:セイ、ショウ、ただしい、ただす、まさ: (sei , shou , tadashii , tadasu , masa) 5Trazos. Correcto(ta),honrado(da), justo(ta). 正しい:ただしい :Justo(ta), correcto(ta), exacto(ta). Legítimo(ma), lícito(ta).(tadashii) 正く:Justamente, correctamente.(tadashiku) 正しい判断:Juicio(m) justo. (tadashii handan) 正く発音する:Pronunciar correctamente.(tadashiku hatsuon suru) 正くない:Injusto(ta), incorrecto(ta).(tadashikunai) 正しい文章:Oración(f) correcta.(tadashii bunshou) 正しい行い:Conducta(f) recta.(tadashii okonai) 正くない:Incorrecto(ta) ,injusto(ta) , ilegítimo(ma).(tadashikunai) 正す:ただ :Rectificar, corregir.(tadasu) 誤りをただす:Corregir los errores.(ayamari wo tadasu) 正:まさ(に):Exacto(ta), cierto(ta).(masa(ni)) 正にそのとおり:Así es efectivamente.(masa ni sono toori) 正方形:せい ほう けい:Cuadrado(da).(seihoukei) 正直:しょう じき:Honradez(f).(shoujiki) 正直な:Honrado(da),honesto(ta).(shoujikina) 正直そうな顔をしている:Tener cara(f) de persona(f) honrada.(shoujiki souna kao wo shite iru) 正直に言えば:Hablando con franqueza(f).(shoujiki ni ieba) 正反対:まさ はん たい:Justo lo opuesto.(masahantai) Mes(m); también mediodía(m): 正月:しょう がつ:El año nuevo, enero(m).(shougatsu) 正午:しょう ご:Mediodía(m).(shougo) 正午に:Al mediodía.(shougo ni) 正午ごろ:Hacia el mediodía.(shougo goro) 今日*の正午に彼*と会う:Voy a verle este mediodía.(kyou no shougo ni […]

43.- Kanji JAPONES: Correcto, justo. スペイン語で正の漢字の研究。 Leer más »