30.- KANJI JAPONES: «Mano». スペイン語で手というの漢字。

KANJI JAPONES EN JAPONESCA: MANO. 手:シュ、て、た: (syu, te , ta) 4 trazos Mano(f). 手:て。Mano(f). En animales, pata(f).(te) 手で書く:Escribir a mano. (te de kaku) この箱は手で作っている:Esta caja está hecha a mano.(kono hako wa te de tsukutte iru)...