Kanji de blanco

42.- kanji japones: blanco. スペイン語で白というの漢字。

Kanji japonés 白:ハク、ビャク、しろ、しら、しろい. (haku , byaku , shiro , shira , shiroi) 5 Trazos Color(m) blanco. 白:しろ:Blanco(ca). También inocencia(f).(shiro) 彼は白だ:Él es inocente.(kare wa shiro da) 白い:しろい :Blanco(ca).(shiroi) 白さ:Blancura(f).(shirosa) 白っぽい:Blanquecino(na).(shiroppoi) 白くする:Blanquear.(shiroku suru) 彼は色が白い:Tiene la piel blanca.(kare wa iro ga shiroi) Frase hecha:白い目で見る:Mirar a uno con malos ojos(mpl).(shiroi me de miru) 白衣:はく い:Bata(f) blanca.(hakui) 白ぼく:はくぼく :Tiza(f).(hakuboku) 白ぼく1本:Una barrita de tiza.(hakuboku ippon) 白砂糖:しろ ざ とう:Azúcar(m) blanco.(shirozatou) 白鳥:はく ちょう:Cisne(m).(hakuchou) 白が:しら が:Cana(f), pelo(m) blanco.(shiraga) 彼は白が増えた:Le han crecido canas.(kare wa shiraga ga hueta) 彼は白がだらけだ:Está completamente cano.(kare wa shiraga darake da) 白がまじりの:Con algunas canas.(shiraga majiri no) 白が染め:Tinte(m) para las canas. (shiraga some) Sentido de claro(ra),diáfano(na): 白昼:はく ちゅう(に):En pleno día.(hakuchuu(ni)) 白昼夢:Ensueño(m). (hakuchuumu) También «pureza(f)»: 潔白: けっ ぱく:Inocencia(f).(keppaku) 身のけっ白を証明する:Probar su inocencia.(mi […]