Kanji de rapido, temprano

44.- KANJI JAPONES: RAPIDO. スペイン語で早というの漢字。ハポネスカの1001漢字。

Kanji japonés 早:ソウ、サッ、はや*い、はや*める、はや*まる: (sou , satt- , hayai , hayameru , hayamaru) 6 Trazos. Rápido, deprisa, acelerar. 早い:はやい :Rápido(da), veloz(mf), ligero(ra).(hayai) 目が早い:Tener vista(f) ágil(mf). (me ga hayai) わかりが早い:Ser agudo(da) de inteligencia(f).(wakari ga hayai) 仕事が早い:Ser rápido(da) en su trabajo(m).(shigoto ga hayai) Temprano. 早い時間に:A una hora temprana.(hayai jikan ni) いつもより早い夕食をとる:Tomar la cena mas temprano que de costumbre(f).(itsumo yori hayai yuushoku wo toru) 。。。するのはまだ早い:Todavía es pronto para + infinitivo. (…suru no wa mada hayai) 早いほどよい:Cuanto antes, mejor.(hayai hodo yoi) 早く:はや く:Deprisa, aprisa, rápido. 予定より2時間早く着く:Llegar con dos horas de antelación al horario previsto.(yotei yori nijikan hayaku tsuku) 早く来てください: Ven pronto, por favor.(hayaku kite kudasai ) できるだけ早く:Cuanto antes, lo antes posible.(dekiru dake hayaku) 早める:はやめる :Acelerar, apremiar.(hayameru) 足を早める:Acelerar, […]

44.- KANJI JAPONES: RAPIDO. スペイン語で早というの漢字。ハポネスカの1001漢字。 Leer más »