Kanji boca

29.- KANJI JAPONES: «BOCA, portal». スペイン語で口の漢字。

KANJI JAPONES CORRESPONDIENTE A BOCA. También portal, sitio de entrada y salida. 口:コウ、ク、くち: (kou, ku, kuchi) 3 trazos. Boca(f). 口:くち。Boca(f).(kuchi) 口を開ける:Abrir la boca.(kuchi wo akeru) 口を閉じる:Cerrar la boca.(kuchi wo tojiru) 口をとがらす:Fruncir los labios, poner morros(mpl).(kuchi wo togarasu) 口の中で言う:Hablar entre dientes(mpl).(kuchi no naka de iu) 料理に口をつける:Probar un plato.(ryouri ni kuchi wo tsukeru) 口をきく:Mediar en favor de uno.(kuchi wo kiku) 口をそろえて:Unánimemente, de común acuerdo(m).(kuchi wo soroete) 口にする:Hablar de algo o uno.(kuchi ni suru) 彼はよく君のことを口にする:Habla de tí muchas veces.(kare wa yoku kimi ni koto wo kuchi ni suru) 口の重い:Ser persona(f) de pocas palabras(fpl). (kuchi no omoi) 口のうまい:Ser lisonjero(ra), buen negociante, tener labia.(kuchi no umai) 口が悪い:Tener lengua(f) viperina.(kuchi ga warui) 口が固い:Persona(f) discreta, que sabe […]

29.- KANJI JAPONES: «BOCA, portal». スペイン語で口の漢字。 Leer más »