kanji de dentro

25.- Kanji japones correspondiente a «centro, dentro». スペイン語で中というの漢字。

KANJI JAPONES: dentro, centro.スペイン語で中というの漢字。  中:チュウ、なか: (chuu, naka) 4 trazos. Dentro,centro(m). 中:なか。Interior(m).(naka) 。。。の中に:Dentro de…, en el interior de…(…no naka ni) それは引出しの中にある:Eso está dentro del cajón.(sore wa hikidashi no naka ni aru) 冷蔵庫の中にビールとカレーがあります:Dentro de la nevera hay cerveza y curry.(reizouko no naka ni biiru to karee ga arimasu) 中へお入り下さい:Pasen adentro, por favor. (naka e o hairi kudasai) 戸を中から閉める:Cerrar la puerta por dentro.(do wo naka kara shimeru) 。。。の中から選ぶ:Escoger a uno de entre… (…no naka kara erabu) Medio(m), promedio(m). 。。。の中をとる:Tomar el promedio de algo.(…no naka wo toru) 肉は中ぐらいに焼いて下さい:Haga la carne en un punto medio (ni cruda, ni muy pasada), por favor.(niku wa naka gurai ni yaite kudasai) 中庭:なかにわ。Patio(m). (nakaniwa) 中心:ちゅうしん。Centro(m), núcleo(m).(chuushin) 中心の:Central.(chuushin no) 。。。の中心に:En el centro […]

25.- Kanji japones correspondiente a «centro, dentro». スペイン語で中というの漢字。 Leer más »