42.- kanji japones: blanco. スペイン語で白というの漢字。

白:ハク、ビャク、しろ、しら、しろい. (haku , byaku , shiro , shira , shiroi) 5 Trazos Color(m) blanco. 白:しろ:Blanco(ca). También inocencia(f).(shiro) 彼は白だ:Él es inocente.(kare wa shiro da) 白い:しろい :Blanco(ca).(shiroi) 白さ:Blancura(f).(shirosa) 白っぽい:Blanquecino(na).(shiroppoi) 白くする:Blanquear.(shiroku suru) 彼は色が白い:Tiene la piel blanca.(kare wa...