Etiqueta: japonesca

42.- kanji japones: blanco. スペイン語で白というの漢字。

白:ハク、ビャク、しろ、しら、しろい. (haku , byaku , shiro , shira , shiroi) 5 Trazos Color(m) blanco. 白:しろ:Blanco(ca). También inocencia(f).(shiro) 彼は白だ:Él es inocente.(kare wa shiro da) 白い:しろい :Blanco(ca).(shiroi)…

¿Te gusta este blog? Te agradezco que lo compartas