Aprende kanji con Japonesca:KANJI JAPONES DEL NUMERO SEIS, roku, mutsu.

  六:ロク、む、む*つ、むっ*つ、むい: (roku ,     mu ,         mutsu ,               muttsu ,             mui) 4 trazos Seis, número...