Etiqueta: 漢字

37.- Kanji japones: Nacer. Vivir. スペイン語で生の漢字。

生:セイ、ショウ、いきる、いかす、いける、うまれる、うむ、おう、はえる、はやす、き、なま。 (sei , shou , ikiru , ikasu , ikeru , umareru , umu , ou , haeru , hayasu , kinama) 5Trazos Nacer.Vivir. 生きる:いきる:Vivir,…

25.- Kanji japones correspondiente a “centro, dentro”. スペイン語で中というの漢字。

KANJI JAPONES: dentro, centro.スペイン語で中というの漢字。  中:チュウ、なか: (chuu, naka) 4 trazos. Dentro,centro(m). 中:なか。Interior(m).(naka) 。。。の中に:Dentro de…, en el interior de…(…no naka ni) それは引出しの中にある:Eso está dentro del cajón.(sore wa…